Pojištění storna letenky

Nabízíme pojištění storna letenky do limitu storno poplatků 10.000 Kč za 450 Kč a do limitu 50.000 Kč za 1060 Kč bez spoluúčasti. 

Nabídka pojištění Generali České pojišťovny se vztahuje pouze na klienty, kteří v souvislosti s cestou využili některou ze služeb CZECHKiwis.

Pojištění storna letenky

Pojistné události

Pojištění se vztahuje na storno letenky z důvodu níže uvedených událostí:

 • úmrtí pojištěného
 • úmrtí příbuzného pojištěného nebo spolucestujícího pojištěného
 • nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného nebo spolucestujícího pojištěného, která mu zabránila v nástupu na cestu a pojištěný by musel cestovat sám
 • nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného nebo spolucestujícího pojištěného, která mu zabránila v nástupu na cestu a pojištěný by musel cestovat sám
 • ztráty zaměstnání pojištěného
 • vydaného nedoporučení ministerstva zahraničních věcí vycestovat do cílové země pojištěného z důvodu válečného stavu, občanských nepokojů, stávek a celkového zhoršení politické situace v cílové zemi, který by mohl ohrozit zdraví nebo život pojištěného
 • živelní události, která nastala v pojistné době v cílovém místě cesty v zahraničí, a její vznik je oficiálně potvrzen Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo obdobnou institucí, a která znemožňuje pojištěnému uskutečnit plánovanou cestu. Zároveň se dá předpokládat, že tato událost bude trvat ještě 7 dní před nastoupením na cestu nebo její následky vylučují pobyt v cílovém místě zahraniční cesty. Živelní událost je ničivé působení přírodních sil. Jde o požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřici o síle větru min. 75 km/h, povodeň, záplavu, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, pád lavin, stromů nebo stožárů, vulkanickou činnost, zemětřesení o síle min. 6. stupňů mezinárodní Mercalliho stupnice
 • živelní události v místě bydliště pojištěného, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následků události
 • krádeže vloupáním do místa bydliště pojištěného nebo do podniku, který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při vyšetřování krádeže a odstraňování následků události. Krádež vloupáním je vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly.

Výluky z pojištění jsou uvedeny v Oddílu G, Článku 3 na straně 26 odkazovaného dokumentu

Před uzavřením pojištění byste měli vědět

Před sjednáním jakéhokoliv pojištění doporučujeme důkladné přečtení pojistných podmínek. V níže uvedeném přehledu jsme shrnuli několik informací, které byste měli vědět. Nenahrazuje to však plné seznámení s pojistnými podmínkami.

 • Pojištění storna je možné sjednat a zaplatit nejpozději následující den po zaplacení letenky.
 • Pojištění storna počíná dnem následujícím po dni zaplacení pojistného.

Pojistné podmínky a další související dokumenty

Proč sjednat pojištění prostřednictvím CZECHKiwis.cz

 • Na rozdíl od dalších serverů, které nabízejí cestovní pojištění, to u nás prodejem pojištěním nekončí. Jsme připraveni poskytnout vám radu, která s uzavřeným pojištěním souvisí, ať už máte specifický dotaz nebo řešíte pojistnou událost. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím tohoto formuláře.