Podmínky pro zprostředkování letecké přepravy osob

1. CZECH KIWIS s.r.o. (Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, IČ 14253160) zprostředkovává pro klienty možnost uzavřít s vybraným dopravcem Smlouvu o letecké přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících služeb („Smlouvy“) pouze na základě těchto obchodních podmínek účinných v okamžiku uzavření Smlouvy.
 
2. Klient bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se Letecké přepravy a poskytnutí
souvisejících služeb klientovi a dopravci. CZECH KIWIS s.r.o. vystupuje ve vztahu mezi klientem a dopravcem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy.
 
3. Klient bere na vědomí, že CZECH KIWIS s.r.o. nezajišťuje Leteckou přepravu ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění Letecké přepravy a poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v souvislosti s Leteckou přepravou.
 
4. Klient může dle své volby provést svoji objednávku letenek, příp. souvisejících služeb
a) prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes internet na webových stránkách czechkiwis.cz popř. na dalších stránkách provozovaných CZECH KIWIS s.r.o.,
b) telefonicky
c) e-mailem.
 
5. Při uzavření Smlouvy jakýmkoli z výše uvedených způsobů je klient povinen na vyžádání předložit doklad
totožnosti a prokázat další údaje nutné k řádnému zajištění Letecké přepravy, např. pro identifikaci osoby pro účely letecké přepravy, požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby. Klient bere na vědomí, že dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů, doprovod samostatně cestujícího nezletilého dítěte či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků.
 
6. Rezervací klient činí závazně svoji objednávku Letecké přepravy, příp. dalších služeb, a bezvýhradně souhlasí s těmito Podmínkami. Po obdržení objednávky, a případném jejím potvrzení ze strany dopravce (je-li to dle podmínek dopravce nutné), je klientovi zasláno ze strany CZECH KIWIS s.r.o. potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednané Letecké přepravě, souvisejících službách, dopravci a celkové ceně, a to:
a) elektronickou formou na e-mail, který klient uvedl při rezervaci, v případě elektronické on-line rezervace, nebo
b) sjednaným způsobem (např. poštou, elektronickou formou), v případě rezervace provedené telefonicky, elektronickou poštou či osobně.
 
7. Klient bere na vědomí, že:
a) do okamžiku uhrazení celkové ceny (tj. ceny zahrnující cenu letenky, letištní, palivové a ostatní poplatky, cenu dalších objednaných služeb, odměnu za zprostředkování, apod.) není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky, příp. dalších služeb, může být změněna.
b) do okamžiku vystavení letenky, příp. voucheru na další služby, si dopravce vyhrazuje právo změnit termín pro vystavení letenky, změnit výši ceny letenky, letištních poplatků nebo dalších služeb. CZECH KIWIS s.r.o. má v takovém případě nárok na doplatek do aktuální výše ceny letenky při jejím vystavení.
c) možné způsoby platby ceny letenky, příp. dalších služeb, závisí na době, do které je třeba u provedené rezervace vystavit letenku. Konkrétní lhůtu k zaplacení ceny letenky určuje ke konkrétnímu cenovému tarifu dopravce.
d) za zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu o letecké přepravě osob si CZECH KIWIS s.r.o. může účtovat poplatek za zprostředkování – transakční poplatek, na nějž vzniká CZECH KIWIS s.r.o. nárok okamžikem potvrzení rezervace klientem.
 
8. Smlouva mezi klientem a dopravcem je uzavřena v den, kdy klient po ověření platnosti provedené rezervace letenky,
příp. dalších služeb, CZECH KIWIS s.r.o. uhradí celkovou cenu. CZECH KIWIS s.r.o. je povinna vystavit letenky v den uzavření Smlouvy. Uhrazením celkové ceny klient potvrzuje, že mu byly ze strany CZECH KIWIS s.r.o. poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty. Klient je povinen seznámit se s podmínkami dopravce pro změnu již vystavené letenky (např. změna data letu).
 
9. Následující pracovní den po uzavření Smlouvy je CZECH KIWIS s.r.o. povinna předat či zaslat klientovi objednané letenky.
 
10. Veškeré návrhy na změny či zrušení Smlouvy, pokud to Smlouva či podmínky dopravce připouštějí, je Klient povinen
činit u dopravce nebo, připouštějí-li to podmínky dopravce, prostřednictvím CZECH KIWIS s.r.o.
 
11. Klient bere na vědomí, že reklamace Letecké přepravy či souvisejících služeb je možno činit pouze způsobem
uvedeným v podmínkách dopravce. CZECH KIWIS s.r.o. není oprávněna uznávat ani vyřizovat jakékoliv reklamace klienta, které se týkají Letecké přepravy či souvisejících služeb. Reklamace je nutné uplatnit písemně, a, není-li v reklamačních
podmínkách dopravce uvedeno jinak, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců od uskutečnění
Letecké přepravy nebo od okamžiku, kdy měla být uskutečněna, a to přímo u dopravce, nebo prostřednictvím CZECH KIWIS s.r.o.
 
12. Za přepravu zavazadel odpovídá dopravce. Je-li zavazadlo poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno,
odpovídá dopravce do výše 1 220 EUR. V takovém případě musí klient co nejdříve podat písemnou stížnost leteckému
dopravci, a to do 7 dnů a v případě zpoždění zavazadla do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy bylo zavazadlo
cestujícímu předáno.
Pokud letecký dopravce, který skutečně provádí let, není totožný s leteckým dopravcem uzavírajícím smlouvu, má
cestující právo podat stížnost nebo vznést nárok na náhradu škody vůči oběma. Pokud je firma nebo kód leteckého
dopravce vyznačen na letence, je tento letecký dopravce leteckým dopravcem, s nímž byla uzavřena smlouva.
Nárok lze uplatnit u leteckého dopravce, s nímž byla uzavřena smlouva (zakoupením letenky), nebo v případě, že
jde o různé společnosti i u dopravce, který let ve skutečnosti provozuje.
 
13. V případě, že Klient učiní reklamaci prostřednictvím CZECH KIWIS s.r.o., CZECH KIWIS s.r.o. předá reklamaci dopravci k vyřízení a dále informuje klienta o průběhu a výsledku reklamace. Klient bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči CZECH KIWIS s.r.o., která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Klient bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace dopravci prostřednictvím CZECH KIWIS s.r.o., spadá reklamace výhradně do kompetence dopravce a CZECH KIWIS s.r.o. nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek.
 
14. CZECH KIWIS s.r.o. odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením Smlouvy, tj. zejména za
a) řádné a včasné oznámení dopravci, že byla učiněna objednávka a následně uzavřena Smlouva,
b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany dopravce, pokud to vyžadují podmínky dopravce,
c) řádné vystavení letenky či jiného cestovního dokladu,
d) řádné předání potřebných dokladů dopravci,
e) řádné oznámení změn, příp. zrušení Smlouvy dopravci i klientovi, a to bez zbytečného odkladu poté, co CZECH KIWIS s.r.o. je o takové změně písemně informována,
f) řádné a včasné poukázání ceny Letecké přepravy a ceny za související služby na účet dopravce.
g) řádné a včasné poukázání ceny Letecké přepravy a ceny za související služby na účet dopravce.
 
15. Klient bere na vědomí, že CZECH KIWIS s.r.o. není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před zakoupením letenky či změny podmínek Letecké přepravy po zakoupení letenky a tyto informace sdělovat klientovi. V souladu s bodem 14. písm. e) je tyto informace povinna podat pouze v případě, když jsou ji tyto sděleny alespoň jeden pracovní den před
termínem odletu.
 
16. Klient je povinen po zakoupení letenky, příp. souvisejících služeb, písemně sdělit CZECH KIWIS s.r.o. své platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ oznámení změny letu či jeho podmínek. V případě neplatnosti písemně sdělených kontaktních údajů CZECH KIWIS s.r.o. neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé klientovi v důsledku nedoručení oznámení změn. Uvedením kontaktních údajů Klient souhlasí, aby jej CZECH KIWIS s.r.o. kontaktovala na kterémkoli z uvedených kontaktních údajů, a je plně odpovědný za zajištění své dostupnosti na všech uvedených kontaktních údajích.
 
17. Klient odpovídá zejména za:
a) dodržování vízových předpisů po celou dobu letu i pobytu v cílové zemi a v tranzitních zemích, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, a zajištění potřebných víz,
b) správnost předaných údajů,
c) ověření případných změn letu po zakoupení letenky, jež je nutné ověřit u příslušného dopravce,
d) ověření aktuálního termínu odletu před odletem u dopravce, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek,
e) včasné dostavení se k odletu.
 
18. Klient je povinen:
a) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci a následně v přepravním dokladu (zejména osobní údaje, data, trasu, návaznost přestupů), přičemž převzetím letenky či itineráře letu potvrzuje, že tyto údaje zkontroloval a že s nimi souhlasí,
b) informovat se na vízové předpisy po celou dobu letu i pobytu v cílové i tranzitních zemích, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, a zajištění potřebných víz,
c) seznámit se s podmínkami pro změnu či storno již vystavené letenky,
d) využít první úsek cesty dle rezervace a využít kupóny v pořadí určeném v letence,
e) ověřit si povolenou váhu zavazadel u daného dopravce a daný tarif/třídu,
f) ověřit u prodejce možnou věkovou hranici samostatně cestujícího nezletilého dítěte, stejně jako podmínky a poplatky za přepravu samostatně cestujícího nezletilého dítěte, které se mohou lišit v závislosti na použitém dopravci,
g) dodržovat Přepravní podmínky zveřejněné na webových stránkách dopravce.
h) informovat CZECH KIWIS s.r.o., pokud má zájem o vyžádání speciální služby (asistence pro handicapované cestující, přeprava dětí bez doprovodu, nestandardní zavazadla, zbraně sportovní vybavení, zvířata apod.) a to ještě před uhrazením letenky. Tyto služby mohou podléhat specifickým podmínkám dopravce a nemusí být akceptovány na všech letech.
 
19. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
a) storno letenky a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami dopravce (letecké společnosti) u vybraného tarifu,
b) v případě storna letenky je transakční poplatek za vystavení letenky (tj. odměna za zprostředkování)
c) nevratný a za provedení storna letenky si CZECH KIWIS s.r.o. může účtovat odměnu dle platného ceníku; transakční poplatek za vystavení letenky je nevratný také v případě storna letenky z důvodu změny letového řádu ze strany dopravce,
d) poskytování ostatních služeb (cestovní pojištění, pojištění proti storno poplatkům atd.) se řídí podmínkami
e) poskytovatele příslušné služby, v případě, že má klient zájem o doplňkové služby (pojištění proti stornu, doprovod klienta, speciální jídlo), je povinen o tom informovat CZECH KIWIS s.r.o. při objednávce,
f) v případě změny data odletu u vystavené letenky, umožňují-li její provedení podmínky tarifu, má dopravce právo na doplacení aktuální výše ceny letenky a letištních a palivových poplatků ke dni změny, došlo-li k navýšení oproti datu vystavení letenky,
g) v případě nízko nákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny či zrušení letu ze strany dopravce. Povinnost a možnost poskytnutí náhradního spojení dopravcem v takových případech může být omezena, v případě zakoupení separátních letenek (např. z důvodu snížení cestovních nákladů) nenese dopravce
h) odpovědnost za náklady vzniklé změnou či zakoupením letenky pro návazný let v případě zpoždění, změny či
i) zrušení předchozího letu. Při změně letu ze strany letecké společnosti bude informován ze strany CZECH KIWIS s.r.o. emailem, popř. telefonicky nebo osobně ústně. Pokud bude itinerář splňovat návaznost letů a pokud bude (klient) vyzván, aby změnu potvrdil, je potřeba tak učinit do data sděleného spolu s touto informací. Zpravidla je lhůta pro potvrzení změny do 14ti dní, pokud není stanoveno jinak. Pokud nebude klient v této lhůtě reagovat, má se za to, že se změnou letu o 1-120 minut souhlasí a změna bude automaticky přijata. Malé změny letů do 10 minut, které nenarušují návaznost spojů na letence, jsou přijímány automaticky. Klient bude informován emailem.
j) některá letiště vyžadují místní odletovou taxu splatnou v hotovosti v místní měně.
k) klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že lhůta pro refundaci ceny letenky po odečtení stornovacích a transakčních poplatků, kterou si vyhrazuje dopravce, se prodlužuje o lhůtu 21 dní, během které se CZECH KIWIS s.r.o. zavazuje příslušnou částku klientovi vyplatit.